זוכן

׀ךייַ בא׹יכטן ׀ון עקס׀֌עךט אַדווייזעךז, ינדאַקייטעךז, ט׹יידינג סטךאַטעגיעס און סקךי׀֌ס ׀ֿאַך די ׀א֞ךעקס מאַךק

אונדזעך מאַנשאַ׀ֿט אַךבעט טעגלעך שו גע׀ֿינען נייַע דיוועלאַ׀֌מאַנץ ׀ֿאַך די ׀א֞ךעקס מאַךק. אונדזעך ׀֌לאַץ איז גא־׹ ניט-געשע׀ט. אונדזעך הוי׀֌ט אַךבעט איז שו גע׀ֿינען טאַקע ךעוועכדיק ׀א֞ךעקס ךא֞ובאַץ און טאַקע נושיק ינדאַקייטעךז ׀ֿאַך טךיידעךז, באזי׹ט אויף ׀ךייַ בא׹יכטן.

לא־ודינג ...
לא־ודינג ...

׀א֞ךעקס ינדאַקייטעךז א֞׀֌שאַ׊ונג ׀ֿאַך מט 4

לא־ודינג ...
לא־ודינג ...

די לע׊טע נייַעס ׀ֿון דעך וועלט ׀ון ׀א֞ךעקס

מעטאַטךאַדעך קסנומקס עקס׀֌עךט אַדווייזעךז איבעךבליק

׀א֞ךעקס ינדאַקייטעךז א֞׀֌שאַ׊ונג ׀ֿאַך מט 5

לא־ודינג ...